Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. RDOM.nl: onderdeel van de organisatie Paul van Mackelenbergh; Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, informatieproducten, marketing, training en advies, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder
  KvK-nummer 55649629
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie RDOM.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen RDOM.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee RDOM.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten dan wel het verrichten van werkzaamheden.
 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in lid 3, waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens ekaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van marketing research en (digitale) productontwikkeling.
 5. Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens RDOM.nl uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, inrichten van websiteomgeving, adviesverlening, marketing en trainingen.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze zijn van toepassing op elk aanbod van RDOM.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomd geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van RDOM.nl vrijblijvend
 2. Aan een aanbod van RDOM.nl dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledige verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door RDOM.nl schriftelijk is bevestigd, tenzij het een geautomatiseerde betaling van een product of dienst betreft. Deze wordt dan geaccordeerd door het digitaal verzenden van de factuur.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen aangaande de overeenkomst.

Artikel 4 – Termijnen en Derden

 1. RDOM.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door RDOM.nl vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet fatale termijnen. Het verzuim van RDOM.nl treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever RDOM.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij RDOM.nl een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat RDOM.nl alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. RDOM.nl is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel over gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De verplichtingen van de opdrachtgever, welke verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeien, gelden ook ten behoeve van eventueel door RDOM.nl ingeschakelde derden.

Artikel 5 – (Informatie)verplichting van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens, zoals opdrachtspecificaties, probleemstellingen ten aanzien van adviesverlening, documenten, databestanden en overige informatie waarvan RDOM.nl aangeeft dat deze noodzaklijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behooft te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig als voor de uitvoering is vereist, aan RDOM.nl ter beschikking stellen, op de door RDOM.nl voorgeschreven wijze. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RDOM.nl worden verstrekt, is RDOM.nl conform het bepaalde in artikel 14 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juisteheid en de volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens. Voor schade ontstaan doordat RDOM.nl is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt RDOM.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Uitvoering van overeenkomsten in het algemeen

 1. RDOM.nl voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt RDOM.nl zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan RDOM.nl onder meer ten aanzien van trainingen en adviesverlening, er niet voor instaan dat de opdrachtgever daarmee de resultaten behaalt, die hem bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan RDOM.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 – Implementatie in de website

 1. Uit het aanbod of conceptontwerpen af te leiden eigenschappen van te vervaardigen systemen of systeemkoppelingen kan op bepaalde punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Implementatie van systemen kunnen door gebruik van bepaalde templates in een beperking op de werking hiervan resulteren. De aanwezigheid van een dergelijke afwijking biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige ander compensatie te vorderen.
 2. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de opdrachtgever geaccordeerde conceptontwerpen, met gebruik van de toegepaste software, waarvan de aankoop voor rekening is van de opdrachtgever.

Artikel 8 – uitvoering van overeenkomsten op locatie van de opdrachtgever

 1. Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden of diensten worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat RDOM.nl kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een eigen werkplek met internetverbinding. In geval van trainingen op locatie van de opdrachtgever in elk geval zorg voor de aanwezigheid van een geschikte ruimte voor uitvoering van de training, een draadloze internetverbinding, alsmede de beschikbaarheid van een beamer en flipover. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zorgt de opdrachtgever tevens voor koffie, thee en lunch voor alle deelnemers aan de training.

Artikel 9 – Duur en looptijd van duurovereenkomsten

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op de overeenkomsten waarbij de partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende  prestaties, waaronder in ek geval de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de looptijd van die overeenkomst waarin wordt overeengekomen tot het op regelmatige basis terugkerende werkzaamheden, als presentaties of andere instuerende activiteiten.
 2. In geval een duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan,wordt de looptijd van die overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Zowel duurovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging gescheidt tegen het einde van de maand. Opzegging dient plaats te vinden per e-mail.
 5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de eerst mogelijke einddatum.
 6. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevollg geeft aan zijn betalingsverplichting, is RDOM.nl gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddelijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van RDOM.nl wordt pas opgeheven nadat de opdrachtgever binnen een door RDOM.nl gestelde termijn zijn verplichting alsnog nakomt.
 7. RDOM.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van een duurovereenkomst jaarlijks te wijzigen. RDOM.nl zal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging van kracht wordt, in kennis stellen. Voor zolang de opdrachtgever is gebonden aan een bepaalde looptijd van een duurovereenkomst, treden prijsverhogingen ter zake niet eerder in werking dan nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de overeenkomst conform Artikel 9 lid 4 op te zeggen.
 8. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op prijsverhogingen als gevolg van de veranderingen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.

Artikel 10 – Annulering, wijziging van een opdracht en meerwerk

 1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. In geval de opdrachtgever de overeenkomst deondanks toch tussentijds annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij RDOM.nl daarvan geheel of gedeeltelijk afwijkt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tidig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opziccht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. RDOM.nl zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgave doen.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. RDOM.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid  van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is RDOM.nl gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin eeen tekortkoming van RDOM.nl op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij RDOM.nl de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. RDOM.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RDOM.nl een verzoek tot wijziging doen

Artikel 11 – Klachten

 1. het bepaalde in het volgende lid vindt geen toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat werkzaamheden, of leveringen van digitale producten kosteloos zijn verricht. De aanpassing hiervan voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt bepaald door RDOM.nl.
 2. De opdrachtgever is gedurende 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden en/of levering van digitale producten of diensten, gerechtigd schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van door hem veronderstelde gebreken in het opgeleverde. Indien RDOM.nl een klacht gegrond acht, zal RDOM.nl deze gebreken in overleg met de opdrachtgever trachten te verhelpen. Wanneer aan RDOM.nl binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat het opgeleverde door de opdrachtgever is goedgekeurd en vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie wat leidt tot gebreken in het opgeleverde, is geen grond voor klachten
 3. Klachten schorten de verplichtingen nimmer op.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. RDOM.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan 3 maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien RDOM.nl bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichting kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerd gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijke te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. RDOM.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met direct ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indoen de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, danwel na het sluiten van de overeenkomst RDOM.nl ter kennis is gekomen uit betrouwbare bronnen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is RDOM.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de opdrachtgever niet reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is RDOM.nl gerechtigd de overeenkomst met direct ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De  opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RDOM.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die RDOM.nl ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien RDOM.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 14 – Prijzen en Betalingen

 1. Het aanbod van RDOM.nl vermeld een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder mede begrepen eventuele reis- en parkeerkosten.
 2. Alle door RDOM.nl vermelde prijzen  zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is RDOM.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. RDOM.nl is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na de totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.
 5. RDOM.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. RDOM.nl is niet eerder gehouden (verder)  uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door RDOM.nl is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen ter zake duurovereenkomsten maandelijks vooraf te geschieden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door RDOM.nl voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijk, buitengerechtelijk als executiekosten, ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van RDOM.nl, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. RDOM.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door RDOM.nl opgeleverde werkzaamheden aan websites, of digitale producten, diensten of software en e-mailaccounts van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, websites, software of onderdelen daarvan.
 2. RDOM.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van RDOM.nl afhankelijk is.
 3. RDOM.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde websites in een kennelijke poging deze te onderhouden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van RDOM.nl, draagt hij nimmer enige aansprakelijkheid in verband met kosteloos verstrekte adviezen.
 5. RDOM.nl is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid RDOM.nl, niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van programmeerfouten ten aanzien van aangeleverde diensten en implementatie hiervan in de website. Voorts is RDOM.nl niet aansprakelijk voor virussen of nadere schadelijk componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever of derden.
 6. RDOM.nl spant zich naar alle redelijk in de producten en diensten te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. RDOM.nl is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele) eigendomsrechten van de opdrachtgever door derden.
 7. Voor zover RDOM.nl in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RDOM.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan RDOM.nl op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voorkomend uit deze relaties met RDOM.nl of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met RDOM.nl.
 8. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van RDOM.nl bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RDOM.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan RDOM.nl toegekend kunnen worden;
  –  redelijke kosten, gemaakt te voorkoming of beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 9. Nimmer zal de aansprakelijkheid van RDOM.nl meer belopen dan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid van RDOM.nl betrekking heeft, met dien verstanden dat de aansprakelijkheid van RDOM.nl te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van RDOM.nl wordt uitgekeerd. In afwijking van de vorige in, wordt in geval van de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarden, uitsluitend de laatste zes maanden van overeenkomst in aanmerking genomen.
 10. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van RDOM.nl ingeschakelde derden, dienst de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van RDOM.nl, deze derde in recht aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens RDOM.nl geldig maakt.
 11. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
  –  een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  –  ieder andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien.
  –  een andere omstandigheid die niet aan RDOM.nl kan worden toegerekend.
 12. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RDOM.nl, één jaar.
 13. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RDOM.nl, zal de opdrachtgever RDOM.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens RDOM.nl.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendom

 1. RDOM.nl, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het eigendom van door RDOM.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij RDOM.nl rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan RDOM.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schendig van het genoemde eigendom, is RDOM.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijk vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 17 – Slotbepaling

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluiten Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomt voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RDOM.nl aanhangig worden gemaakt.

 

 

RDOM (research Development & online marketing
Ingeschreven onder de bedrijfsnaam Paul van Mackelenbergh

Vestigingsadres:
Reuselstraat 18
5626 DP Eindhoven

Telefoonnummer Nederland: 06-5759 44 09
tijdens Kantooruren 08.00 – 17.00

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: info@rdom.nl

KvK-nummer: 55649629

Btw-identificatienummer Nederland: NL141377732B03