Privacy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens, bij geautomatiseerde inschrijving beperkt tot de naam en het E-mailadres, worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de aangevraagde informatie, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na het in werking treden: de Algemene Verordening Persoonsgegevens

In de Wet is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld na aanschaf van producten en/of diensten);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Wij zullen als verwerkingsverantwoordelijke, uw gegevens alleen delen, voor zover daar sprake van kan zijn, met de verwerker van de gegevens, door middel van gebruik van het systeem van de verwerker. De gegevens zullen zonder toestemming van de betrokkene nooit gedeeld worden met derden

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. U kunt deze middels de link, meegezonden in iedere infomail, per direct beëindigen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Dit in het kader van het recht op vergetelheid. Uw verzoeken en verzet kunt u tevens sturen via de contactpagina. Hier kunt u ook de terecht voor het recht op inzage, en het recht op dataportabiliteit, indien u daar gebruik van wil maken.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Uw Rechten inzake uw Privacy

Recht op inzage
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om u te vragen welke gegevens u van hen heeft. Ze mogen u ook vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Lees verder

Recht op rectificatie
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. Lees verder

Recht op beperking van verwerking
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Lees verder

Recht van bezwaar
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Lees verder

Recht op menselijke blik bij besluiten
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Lees verder

Recht op Dataportabiliteit
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Lees verder

Recht op vergetelheid
In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.  Lees verder

Cookies

Deze website van de organisatie Paul van Mackelenbergh, met onder andere RDOM.nl en Gezond8.nl plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. De genoemde websites verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via ons E-mailadres info@rdom.nl

Call Now Button