Recht op inzage

Recht op inzage

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om u te vragen welke gegevens u van hen heeft. Ze mogen u ook vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

Bij inzageverzoeken moet u ook laten weten:

  • Waarom u bepaalde gegevens verwerkt.
  • Welke soorten persoonsgegevens u verzamelt.
  • Indien van toepassing: aan welke organisaties u de persoonsgegevens doorgeeft. Dit geldt ook voor gegevens die u doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.
  • Hoe lang u de persoonsgegevens bewaart. Als u dat niet precies kunt aangeven, moet u duidelijk kunnen maken welke criteria u hanteert om een bewaartermijn te bepalen.
  • Welke privacyrechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om u te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als u hun persoonsgegevens verwerkt.
  • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien van toepassing: van welke organisatie u persoonsgegevens heeft ontvangen als u deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
  • Indien van toepassing: op basis van welke logica u een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

(bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

Het recht op inzage is altijd mogelijk, echter dient u zich hiervoor uiteraard te legitimeren door middel van paspoort of rijbewijs.
Dit kan dan door inzage verzoek te doen via info@rdom.nl. Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten wanneer u de gegevens kunt inzien.

Bij aanvraag van een digitaal product verstrekt u uw voornaam en e-mail adres. Dit zijn dan de enige gegevens die bij ons bekend zijn.
Bent u klant van ons, dan zijn wij in het bezit van alle gegevens die uw op de factuur kunt terugvinden. Bij deze gegevens hebben wij te maken met de bewaar termijn gehanteerd door de belastingdienst.